Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk reglement van de “Oranjevereniging Hei- en Boeicop” te Hei- en Boeicop 

Artikel 1 

Aanmelding van het lidmaatschap geschiedt bij één van de bestuursleden. 

Artikel 2 

 De contributie bedraagt € 10,00 per jaar. De contributie wordt ieder jaar in het eerste kwartaal voldaan door de leden. De penningmeester houdt controle over de betalingen.  

Aanpassing van het contributiebedrag moet door de ledenvergadering worden vastgesteld en goedgekeurd.  

Artikel 3 

Zoals bepaald in artikel 9 van de statuten wordt de taak van de bestuursleden als volgt omschreven: 

De bestuursvergaderingen worden in overleg tussen de bestuursleden georganiseerd. Het bestuur nodigt haar leden minimaal 1x per jaar uit voor de algemene ledenvergadering.  

 1. De voorzitter houdt de leiding van deze vergaderingen en streeft naar een transparante en open structuur waarbij alle meningen de juiste aandacht krijgen.   
 1. Bij openbaar optreden van de vereniging regelt de voorzitter in overleg met de bestuursleden de verschillende functies en ziet de voorzitter toe op een ordelijk verloop van het geheel 
 1. De secretaris is belast met de administratie van de vereniging. De notulen worden met zorg opgesteld en vastgelegd.  
 1. De secretaris zorgt voor publicaties, nieuwsbrieven etc. welke worden verspreid via flyers, online nieuwsbrieven en social media.  
 1. De secretaris stuurt alle ledenwijzigingen door aan de penningmeester. 
 1. De penningmeester incasseert alle contributies en verdere inkomsten van de vereniging. Alle betalingen welke de vereniging schuldig is worden door de penningmeester tijdig betaald en geadministreerd.  
 1. De penningmeester zorgt voor een ordelijke en complete administratie. 
 1. De penningmeester zorgt dat overtollig kasgeld tijdig wordt gestort op de rekening van de vereniging IBAN: XXXXX 
 1. De penningmeester zorgt voor een actueel ledenbestand en verwerkt alle wijzigingen van de leden.  
 1. De overige bestuursleden ondersteunen de voorzitter, secretaris en penningmeester het hun taken.  
 1. Bij uitval of verhindering van de voorzitter, secretaris of penningmeester neemt één van de algemene bestuursleden de functie éénmalig of tijdelijk over.  
 1. Ieder jaar wordt een kascommissie benoemd, deze bestaat uit 2 leden niet zijnde bestuursleden. De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening. Daarnaast informeert zij zich over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van de financiën. Ook kan de kascommissie de begroting controleren.  

Artikel 4  

Minstens eenmaal per jaar vind een algemene ledenvergadering plaats en binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar. Hierin worden de volgende zaken besproken: 

 1. De rekening van ontvangsten en uitgaven, zoals die door de penningmeester is opgemaakt. Daarbij worden de bevindingen door de kascommissie ook gepresenteerd.  
 1. Het bestuur presenteert een jaarverslag van de activiteiten van het voorgaande kalenderjaar. 
 1. Het bestuur presenteert de bestuurswijzigingen en laat haar leden hierover stemmen 
 1. Overige zaken 

Artikel 5 

Indien het bestuur van de vereniging aanleiding ziet tot een extra ledenvergadering zal er een vergadering worden uitgeschreven. Dit gebeurt ook wanneer er minimaal 5 leden een ledenvergadering aanvragen.  

De uitnodigingen van bestuurs- en ledenvergaderingen worden, onverminderd het bepaalde bij artikel 11 in de statuten, minstens 3 dagen vooraf bij de leden bezorgd, de onderwerpen te behadeling staan daarop vermeld. Tijdens de vergadering kunnen ook andere onderwerpen besproken worden; echter kan daarover geen stemming gehouden worden dan met goedvinden van al de aanwezige leden; ook hierbij blijft artikel 11 van de statuten onverminderd van kracht.  

Artikel 6 

Stemmingen over personen geschieden altijd met gesloten briefjes. 

Om tot lid van het bestuur gekozen te zijn, is nodig dat de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen verkregen is. Waar geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, volgt terstond een herstemming tussen degenen die de meeste stemmen op zich verenigden. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.  

Stemmingen over zaken geschieden altijd mondeling. Behouden het bepaalde bij artikel 11 van de statuten, wordt een voorstel dat de meerderheid van het aantal stemmen verkrijgt als aangenomen beschouwd. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.  

Artikel 7 

De periodieke aftreding van bestuursleden geschiedt in overleg met een maximum van 2 per jaar. Op deze voet wordt het rooster van aftreding door het bestuur opgemaakt. De volgorde kan bij onderling overleg of bij loting worden vastgesteld.  

Artikel 8  

Het bestuur zet zich in om jaarlijks diverse activiteiten te organiseren. Gezien de aard van de vereniging zal zij zich minimaal inzetten voor een activiteit op Koningsdag en dodenherdenking. Daarnaast zal de vereniging zich inzetten om andere activiteiten te organiseren welke het maatschappelijke belang dient. Hierbij zet het bestuur zich in om alle doelgroepen aan te spreken met algemene activiteiten dan wel doelgroepgerichte activiteiten.  

In het laatste kwartaal van ieder kalenderjaar worden de activiteiten bepaald voor het aanstaande kalenderjaar. Het programma wordt besproken in de ledenvergadering. Indien een meerderheid van de aanwezige leden bezwaar maakt op de activiteit zal de activiteit worden verwijderd uit het programma.  

Artikel 9  

Over zaken welke in dit reglement niet zijn geregeld, wordt door het bestuur beslist, en acht het bestuur zulks wenselijk of noodzakelijk dan worden die onderwerpen aan de eerstvolgende ledenvergadering te definitieve regeling voorgelegd.  

Artikel 10 

Wijzigingen van dit reglement kan door het bestuur of minstens zeven gewone leden worden voorgesteld.  

Aldus voorgesteld in de ledenvergadering van 09-02-2022 

Het bestuur: